Лазерна епилация в Борекс

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Настоящите Общи условия са приети и са в сила от 01.10.2023г.

Настоящият документ съдържа общите условия, които уреждат правилата за използването на www.borex-medical.com, наричан за краткост „Сайтът“, включително относно сключването на договори между индивидуални клиенти и „БОРЕКС-3“ ЕООД, с ЕИК: 131175640, наричано за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“ и „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, като всеки който използва сайта (зарежда страниците) се счита, че е съгласен с общите условия и правилата за ползване. Тези условия обвързват всички търговци и потребители. Общите условия или условията за ползване могат да бъдат променени едностранно от ДРУЖЕСТВОТО по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
Ние от „БОРЕКС-3“ ЕООД полагаме сериозни усилия, за да поддържаме точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ДРУЖЕСТВОТО уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно поръчаните продукти могат да се различават от изображенията. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.
ДРУЖЕСТВОТО ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на Сайта при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

I. ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите общи условия (Общите условия) се прилагат по отношение на договори за продажба на козметични процедури/услуги, сключвани от „БОРЕКС-3“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Китен“ № 1, тел. 02 854 8130 (наричано в настоящите Общи условия ДРУЖЕСТВОТО) с всяко лице, извършващо поръчка на продукти (наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“).
1.2. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛ, разпоредбите на договора се прилагат с предимство.
1.3. Всички промени в договора могат да се правят само с двустранно писмено споразумение между страните.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
2.1. „Договор“ по смисъла на настоящите Общи условия означава сключен договор под формата на индивидуален договор или под формата на приета оферта, както и въз основа на успешно завършена онлайн поръчка, посредством платформата на Сайта.
2.1.1. За успешно завършена онлайн поръчка, се счита моментът, в който кумулативно са налице следните предпоставки:
2.1.1.1. служител на ДРУЖЕСТВОТО е получил всички данни и подробности за направената поръчка;
2.1.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е получил потвърждение на поръчката на предоставения за целта имейл адрес;
2.1.1.3. в срок от три работни дни ДРУЖЕСТВОТО не е уведомило ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за възможни дата и час за извършване на закупените процедури.
2.2. ДРУЖЕСТВОТО и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат, че всички споразумения и разплащания между тях, свързани с изпълнението и сключването на договор за покупко-продажба, могат да бъда извършени по електронен път и чрез електронни споразумения, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия. В случай че не е уговорено друго, приема се, че всички електронни заявки, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са направени от лицата, упоменати в данните, представени от него при регистрация на сайта. Заявленията се приемат за валидни, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е въвел съответно името и парола си за достъп до профила си в сайта.

ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
3.1. получи изпълнение съгласно предмета на договора;
3.2. да прави допълнителни уточнения във връзка с поръчката, но най-късно до успешното й завършване. След този момент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави допълнителни уточнения единствено, използвайки предоставените от ДРУЖЕСТВОТО начини за комуникация. В този случай ДРУЖЕСТВОТО по собствено желание, но без да е задължено може да вземе предвид допълнителните уточнения.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:
4.1. да се яви на посоченото в Сайта или с допълнителни указания от ДРУЖЕСТВОТО място в определен ден и час, откъдето да получи поръчаните процедури, както и да подпише Приемо-предавателен протокол или друг документ за това, заедно със съпътстваща го документация. Посоченият в договора представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или всеки друг работник/служител/член на домакинство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита упълномощен от негово име да получава изпълнението по договора и да подписва приемо-предавателни протоколи и съпътстваща ги документация, като действията/бездействията на тези лица са обвързващи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.2. отрази в Приемо-предавателния протокол всички свои възражения срещу пползваните процедури;
4.3. заплати цената по договора съобразно уговорените срокове и условия.
5. Права и задължения на ДРУЖЕСТВОТО:
5.1. ДРУЖЕСТВОТО има право да:
5.2. получи възнаграждение в размер и при условията съгласно договора;
5.3. възрази да изпълни свое задължение по договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в просрочие/неизпълнение на свое задължение по същия или друг договор, включителни и неявяване в предварително уговорен ден и час за изпълнение на закупените процедури.
6. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да:
6.1. осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получи заплатените/поръчаните процедури, предмет на договора, като го уведоми за мястото, деня и часа, в които това може да се случи.

ІV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
7. За ползване на поръчаните процедури се подписва Приемно-предавателен протокол или друг документ, удостоверяващ изпълнението им, от страните или техни представители.
7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подпише Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ изпълнение на поръчаните процедури, като в случай, че има забележки, задължително ги вписва в протокола. В противен случай продуктите се считат приети без възражения.
8. При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без наличие на вина у ДРУЖЕСТВОТО, първият заплаща на ДРУЖЕСТВОТО цялата цена по договора, с изключение на случаите на отказ от договора по Раздел VII от настоящите Общи условия.

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
9. Окончателната цена за изпълнение на договора ще се формира в зависимост от направения избор на услуги/процедури и дали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва отстъпка, като в нея ще са включени всички дължими данъци, такси и допълнителни разходи.
10. Плащането на цената ще се извършва единствено посредством специализирана онлайн платформа за разплащания или чрез опция за плащане на място.
11. При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без наличие на вина у ДРУЖЕСТВОТО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ДРУЖЕСТВОТО цялата цена по договора.

VI. СРОКОВЕ
12. Срокът за изпълнение на договора се посочва в Сайта и се определя от вида на желаната процедура и се определя след направената поръчка по телефон.  Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при наличие на форсмажорни обстоятелства или неосигурено съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване на поръчаните процедури, за периода на невъзможността за изпълнение от страната.

VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ
13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ-ПОТРЕБИТЕЛ има право да се откаже от договора и заявените процедури, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на направената поръчка. Упражняването правото на отказ се извършва съгласно стандартен формуляр приложение № 6 от ЗЗП, който следва да бъде подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ПОТРЕБИТЕЛ и предаден в оригинал на ДРУЖЕСТВОТО.
14.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛ-ПОТРЕБИТЕЛ упражни правото си на отказ от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ трябва да изпрати надлежно попълнен и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ПОТРЕБИТЕЛ формуляр приложение № 6 от ЗЗП на хартиен носител, на следния адрес: гр. София, бул. „България“ № 88, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ е съобщил на ДРУЖЕСТВОТО за решението си да се откаже от договора по чл. 52 от ЗЗП.
14.3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, ДРУЖЕСТВОТО възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ПОТРЕБИТЕЛ заплатената от него цена на върнатия продукт, като поема банковите разноски. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ е поръчал повече от една процедура, а упражнява право на отказ по чл. 52 от ЗЗП по отношение само на една от тях и отказва само нея, по отношение на останалите процедури договорът между него и ДРУЖЕСТВОТО остава в сила.
14.4. ДРУЖЕСТВОТО възстановява получените суми не по-късно от 14 дни след получаване на формуляра за отказ.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
16. Ако ДРУЖЕСТВОТО виновно забави изпълнението на договора, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет процента/ от стойността на неизпълнената част от договора за всеки ден забава, но не повече от 10 % /десет процента/ от цената по договора.
17. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави заплащане на свое парично задължение към ДРУЖЕСТВОТО, той дължи на последния неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет процента/ от стойността на забавената сума за всеки ден забава, но не повече от 10 % /десет процента/ от цената по договора.
17а. При нарушение на друго задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на 0,3% от общата стойност на договора за всеки ден неизпълнение, но не повече от 10% от общата стойност на договора.
18. При настъпване на форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) в т.ч. пожар, наводнение, земетресение, други стихийни бедствия, военни действия, блокади, стачки, гражданска война, лоши метеорологични условия или други събития, всякакви пречки от административен или друг характер, които пряко и непосредствено правят изпълнението на задълженията по договора невъзможно и/или затруднено, сроковете за изпълнение на договора спират да текат за времето на действието им.
19. Договорът между страните се прекратява:
19.1. при взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
19.2. при виновно неизпълнение – едностранно от изправната страна с отправяне на 14-дневено писмено предизвестие до неизправната, представляващо допълнителен срок за изпълнение;
19.3. с изпълнение на задълженията на страните по него;
18.4. при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
19.5. в останалите, предвидени в настоящите Общи условия и договора случаи.
20. За неуредените в настоящите Общи условия случаи се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
21. Споровете, породени от тълкуването, изпълнението или неизпълнението на договора и настоящите Общи условия ще се решават от компетентния съд в гр. София.
22. Страните се съгласяват, че изпратената кореспонденция на посочените договора имейл адреси се счита за надлежна писмена кореспонденция помежду им, освен в случаи на разваляне/прекратяване на договора, когото е необходима писмена кореспонденция на хартиен носител. В случай, че някоя от страните промени имейл адреса си, е длъжна незабавно писмено да уведоми другата страна, в противен случай, изпратените на първоначалния адрес електронни съобщения, ще се считат за надлежно получени.

IX. Политика за защита на личните данни и употреба на бисквитки е публикува ТУК

0
    0
    Поръчка
    Your cart is emptyКъм пакетите

    Your Shopping cart

    Close